Responsive image
เรื่อง :: การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563

         วันที่ 1 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีการรายงานผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563และแผนปฏิบัติการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และวาระพิจารณาแผนแม่บทโครงการระยะที่ 5 ปีที่ 7 (1 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2569)