ข่าวประชาสัมพันธ์

รำตง(119)
รำสานเสื่อบนลำไม้ไผ่(58)
เพลงรำแคน (51)
พิธีกรรมผูกข้อมือ หล่าเฆาะ(55)
เพลงก่องก่องก๊วย(57)
เพลงแจแปนิว (58)
โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนด้วยสมุนไพรใกล้ตัว(121)
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2564(174)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามราชกุมารี(1420)
การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(276)
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฎิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9(261)
สไลด์การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒(225)