Responsive image
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
1 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประธานกรรมการ
2 รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ กิจการสภามหาวิทยาลัยและความสัมพันธ์ต่างประเทศ รองประธานกรรมการ
3 รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน รองประธานกรรมการ
4 รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ
5 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รองประธานกรรมการ
6 รองอธิการบดี ฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ภูมิสถาปัตย์ นิติการ และมหาวิทยาลัยในเมือง กรรมการ
7 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร กรรมการ
8 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและตำราคุณภาพ กรรมการ
9 ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ
10 คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
11 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
12 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
13 คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
14 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
15 คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย กรรมการ
16 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
17 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
18 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
19 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
20 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
21 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กรรมการ
22 หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จังหวัดราชบุรี กรรมการ
23 หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ
24 หัวหน้าศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อและสารพิษเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก กรรมการและเลขานุการ