Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: ยอดแค
 • ชื่อสามัญ :: แค
 • ชื่อวงศ์ :: FABACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Sesbania grandiflora (L.) Desv.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: ใบ รสจืดมัน แก้ไข้เปลี่ยนอากาศ (ไข้หัวลม) แก้ไข้หวัด
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ตำราแพทย์แผนไทยโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองประกอบโรคศิลปะ หน้า 19