Responsive image
การสํารวจไก่พื้นเมืองใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


1 ลักษณะภายนอกส่วนหัว ลักษณะหงอน ร้อยละ
หงอนดอกไม้ 76.74
หงอนถั่ว 10.7
หงอนจักร 6.98
หงอนหิน 5.58
สีหงอน
สีแดง 76.28
สีชมพู 22.79
สีดำแดง 0.93
สีใบหน้า
สีแดง 76.28
สีชมพู 22.79
สีดำแดง 0.93
สีตุ้มหู
สีแดง 76.28
สีชมพู 22.79
สีดำแดง 0.93
สีเหนียง
สีแดง 76.28
สีชมพู 22.79
สีดำแดง 0.93
สีตา
สีขาว 11.16
สีเหลือง 33.02
สีส้ม 5.58
สีน้ำตาล 8.84
สีดำ 0.47
สีขาวส้ม 4.19
สีเหลืองส้ม 31.16
สีเหลืองแกง 5.58
สีปาก
สีขาว 5.58
สีเหลือง 4.19
สีดำ 34.42
สีเหลืองน้ำตาล 16.28
สีเหลืองดำ 27.91
สีน้ำตาลดำ 7.91
สีขาวดำ 3.72
สีขนหัว
สีเหลือง 16.28
สีเขียว 2.33
สีเหลืองดำ 13.95
สีดำ 14.42
สีขาวเทา 0.93
สีดำแดง 18.6
สีแดง 16.74
สีน้ำตาล 8.84
สีขาว 2.33
สีดำขาว 3.72
สีน้ำตาลดำ 0.93
สีขาวดำ 0.93
สีขนปิดหู
สีเหลือง 16.28
สีเหลืองดำ 1.86
สีดำ 42.79
สีขาวเทา 1.86
สีดำแดง 4.19
สีแดง 12.56
สีน้ำตาล 12.56
สีขาว 5.58
สีดำขาว 2.33
สีลิ้น
สีขาว 100
2 ลักษณะภายนอกส่วนลำตัว สีขนสร้อยคอ ร้อยละ
สีเหลือง 5.12
สีดำ 1.4
สีขาว 1.86
สีประดู 22.79
สีเขียว 8.84
สีดำแดง 3.26
สีสาเหลือง 18.14
สีสาดำ 12.09
สีดำขาว 0.93
สีแดง 6.05
สีน้ำตาล 2.79
สีเทา 2.79
สีเหลืองน้ำตาล 2.79
สีดำน้ำตาล 9.3
สีเทาน้ำตาล 0.47
สีแดงเทา 1.4
สีขนสร้อยหลัง
สีเหลือง 2.79
สีดำ 0.93
สีขาว 1.4
สีประดู 25.12
สีเขียว 8.84
สีดำแดง 2.33
สีสาเหลือง 17.67
สีสาดำ 8.84
สีแดง 5.58
สีน้ำตาล 4.65
สีเทา 4.65
สีเหลืองน้ำตาล 2.79
สีดำน้ำตาล 9.3
สีเทาน้ำตาล 2.33
สีแดงเทา 2.79
สีขนสร้อยอานม้า
สีเหลือง 4.19
สีขาว 1.86
สีประดู 26.51
สีเขียว 7.91
สีดำแดง 1.86
สีสาเหลือง 18.6
สีสาดำ 6.51
สีแดง 7.91
สีน้ำตาล 5.12
สีเทา 3.72
สีเหลืองน้ำตาล 2.79
สีดำน้ำตาล 9.3
สีเทาน้ำตาล 1.86
สีแดงเทา 1.86
สีขนสร้อยปีก
สีเหลือง 1.86
สีขาว 1.4
สีประดู 26.98
สีเขียว 8.84
สีดำแดง 1.86
สีสาเหลือง 14.42
สีสาดำ 7.91
สีแดง 7.91
สีน้ำตาล 4.65
สีเทา 3.72
สีเหลืองน้ำตาล 4.19
สีดำน้ำตาล 11.63
สีเทาน้ำตาล 2.33
สีด่าง-ลาย 0.47
สีแดงเทา 1.86
สีขนปีก
สีดำ 9.3
สีขาว 1.86
สีประดู 1.86
สีเขียว 2.79
สีสาเหลือง 0.93
สีสาดำ 1.86
สีดำขาว 19.53
สีเทา 7.44
สีดำน้ำตาล 44.19
สีเทาน้ำตาล 6.98
สีด่าง-ลาย 1.4
สีแดงเทา 1.86
สีขนลำตัว
สีดำ 26.05
สีขาว 1.4
สีประดู 1.4
สีเขียว 20
สีสาเหลือง 1.4
สีสาดำ 0.93
สีดำขาว 1.4
สีแดง 1.86
สีน้ำตาล 11.63
สีเทา 8.84
สีเหลืองน้ำตาล 2.33
สีดำน้ำตาล 14.88
สีเทาน้ำตาล 3.26
สีด่าง-ลาย 2.33
สีแดงเทา 2.33
สีผิวหนัง
สีแดง 70.23
สีชมพู 24.19
สีขาว 0.93
สีเหลือง 4.65
3 ลักษณะภายนอกส่วนหาง ลักษณะหาง
หางพัด 41.86
หางพุ่ง 33.95
หางกรวย 24.19
สีขนหาง
สีดำ 11.63
สีขาว 1.86
สีเขียว 51.16
สีดำขาว 4.65
สีแดง 0.93
สีน้ำตาล 1.86
สีเทา 8.84
สีดำน้ำตาล 17.21
สีเทาน้ำตาล 1.86
สีขนโคนหาง
สีดำ 11.63
สีขาว 17.67
สีน้ำตาล 10.7
สีเทา 60
4 ลักษณะภายนอกส่วนแข้ง ลักษณะแข้ง ร้อยละ
แข้งกลม 65.12
แข้งเหลี่ยม 34.88
สีแข้ง
สีดำ 45.58
สีเขียว 9.3
สีเหลือง 38.6
สีขาวา 6.51
สีเล็บ
สีดำ 1.86
สีเขียว 50.23
สีเหลือง 23.72
สีขาวา 24.19
สีเดือย
สีดำ 22.79
สีเขียว 22.33
สีเหลือง 41.4
สีขาว 13.49

พบข้อมูลจำนวน 198 รายการ : 1 หน้า : 1