Responsive image
ชนิดและจำนวนของแมลงวันคอกสัตว์ ใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พื้นที่ วงศ์ สกุล/ชนิด จำนวนรวมตัว (%)
ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Muscidae Genus Stomoxys -
Stomoxys calcitrans 238 (47.4)
Stomoxys sitiens 127 (25.3)
Stomoxys indicus 46 (9.2)
Tabanidae Genus Tabanus 91 (18.1)
รวม (ตัว (%)) 502
ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Muscidae Genus Stomoxys -
Stomoxys calcitrans 585 (85.7)
Stomoxys sitiens 12 (1.8)
Stomoxys indicus 24 (3.5)
Tabanidae Genus Tabanus 62 (9.1)
รวม (ตัว (%)) 683
ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Muscidae Genus Stomoxys -
Stomoxys calcitrans 215 (72.9)
Stomoxys sitiens 13 (4.4)
Stomoxys indicus 26 (8.8)
Tabanidae Genus Tabanus 41 (13.9)
รวม (ตัว (%)) 295