Responsive image
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร


ลักษณะโคโลนี ย้อมติดสีแกรม คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร
ที่ ภาพ ชื่อ รูปร่าง ขอบ ขนาด บวก(+) ลบ(-) การตรึงไนโตรเจน การสลายโพแทสเซียม การสลายฟอสฟอรัส
1 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง ไม่เรียบ ใหญ่ +
2 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง เรียบ กลาง +
3 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง เรียบ ใหญ่ +
4 แบคทีเรียแกรมบวก กลม เรียบ ใหญ่ +
5 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง ไม่เรียบ กลาง +
6 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง เรียบ เล็ก +
7 แบคทีเรียแกรมบวก กลม ไม่เรียบ เล็ก +
8 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง เรียบ กลาง +
9 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง เรียบ ใหญ่ +
10 แบคทีเรียแกรมบวก กลม เรียบ ใหญ่ +
11 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง ไม่เรียบ ใหญ่ +
12 แบคทีเรียแกรมบวก กลม เรียบ เล็ก +
13 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง เรียบ เล็ก +
14 แบคทีเรียแกรมบวก แท่ง เรียบ ใหญ่ +
1 แบคทีเรียแกรมลบ แท่ง เรียบ กลาง -
2 แบคทีเรียแกรมลบ กลม เรียบ เล็ก -
3 แบคทีเรียแกรมลบ แท่ง ไม่เรียบ เล็ก
4 แบคทีเรียแกรมลบ กลม ไม่เรียบ เล็ก
5 แบคทีเรียแกรมลบ กลม เรียบ เล็ก
6 แบคทีเรียแกรมลบ กลม เรียบ เล็ก -

พบข้อมูลจำนวน 29 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>