Responsive image
เรื่อง :: รำสานเสื่อบนลำไม้ไผ่

รำสานเสื่อบนลำไม้ไผ่ เป็นการรำของชาวไทยกะเหรี่ยงบ้านบ่อหวีที่นำหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวกะเหรี่ยงในสมัยอยู่พม่า ที่ใช้การจักสานเสื่อสำหรับใช้ในครัวเรือนของตน มาบูรณาการกับท่ารำที่ผสมผสานกับทำนองเพลงและบทร้องของรำด่ง โดยผู้คิดประดิษฐ์การรำ คือ นายสุวรรณ บุญสุข การแสดงท่ารำผู้รำจะรำโดยใช้อุปกรณ์เสาไม้ไผ่ยาวประมาณ 3 เมตร มาปักบนพื้นดิน และมีเชือกฟาง 3 สีผูกติดอยู่บนยอดลำไม่ไผ่ ผู้รำจะจับเส้นเชือกเดินรำไขว้กับเพื่อนผู้รำที่ล้อมรอบเสาไม้ที่ปักเป็น วงกลม โดยมุ่งหวังให้เส้นเชือกฟางเกิดลายบนลำไม้ไผ่ และผู้รำจะเดินไขว้กลับให้ลายหมดไป