Responsive image
เรื่อง :: รำตง

รำตงเป็นการแสดงที่มีความประณีต รูปแบบการแสดงนั้นเป็นไปเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเคารพบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ ไม่ว่าจะเป็นการบูชาแม่โพสพ ในช่วงการทำบุญข้าวใหม่ ทำการบูชาโดยการแสดงสิ่งที่ดีต่อผู้มีพระคุณ และถือเป็นการปฏิติบัติสืบๆกันมาจากอีดตถึงปัจจุบัน