Responsive image
เรื่อง :: การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นางสาวกาญจนา สุราภาและนางสาวศศิธร สายแก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน อพ.สธ. - สกอ วันที่ 2 พฤษภาคน 2562 ณ ห้องประชุมสุรนารี สัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา