Responsive image
เรื่อง :: ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง