Responsive image
เรื่อง :: โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น ดำเนินโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นประธาน เปิดโครงการ